Podmínky použití dárkových karet

Všeobecné obchodní podmínky pro dárkové karty Upřímný triko

(„Podmínky“)

Tyto Podmínky stanovují obecná pravidla a upravují vzájemné vztahy mezi nabyvatelem a/nebo držitelem dárkové předplacené karty Upřímný triko a

 • Velvet Brand s.r.o.
 • IČ: 09547240
 • DIČ: CZ09547240
 • se sídlem: Sněženková 2560, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • zapsané u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337937          
 • telefon +420723899293    

a to při nákupu a užívání dárkové karty.

I. Definice

Níže uvedené pojmy použité v těchto Podmínkách mají následující význam:

„Dárková karta“ znamená elektronický poukaz na nákup zboží opravňující držitele k jednorázovému nebo opakovanému nákupu v Internetovém obchodě Upřímný triko, a to až do výše jmenovité hodnoty Dárkové karty;

„Vydavatel“ znamená vydavatele Dárkové karty, kterým je

 • Velvet Brand s.r.o.
 • IČ: 09547240
 • DIČ: CZ09547240
 • se sídlem: Sněženková 2560, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • zapsané u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337937          
 • telefon +420723899293    

„Uživatel“ znamená jakéhokoliv držitele Dárkové karty;

„Internetový obchod Upřímný triko“ znamená internetový obchod nabízející zboží Vydavatele, který je dostupný na internetových stránkách www.uprimnytriko.cz. Provozovatelem Internetového obchodu Upřímný triko a prodejcem zde nabízeného zboží Vydavatele (včetně Dárkových karet) je

 • Velvet Brand s.r.o.
 • IČ: 09547240
 • DIČ: CZ09547240
 • se sídlem: Sněženková 2560, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • zapsané u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337937          
 • telefon +420723899293    

„Zboží“ znamená jakékoliv zboží nabízené k prodeji v Internetovém obchodě Upřímný triko;

 

„Transakce“ znamenají operace provedené pomocí Dárkové karty spočívající ve výměně celé nebo části jmenovité hodnoty Dárkové karty (částky dostupné na Dárkové kartě), za Zboží, čímž se snižuje jmenovitá hodnota Dárkové karty (disponibilní částka na Dárkové kartě) o částku odpovídající hodnotě Zboží zakoupeného Uživatelem.

II. Nákup Dárkové karty

 1. Dárkovou kartu lze zakoupit v Internetovém obchodě Upřímný triko.
 2. Uživatel může zakoupit Dárkovou kartu se jmenovitou hodnotou ve výši dle nabídky Vydavatele, tedy v zejména v hodnotě 300 Kč, 500 Kč, 1000 Kč nebo 1500 Kč.
 3. Dárkovou kartu není možné dobíjet, tedy navyšovat její hodnotu.
 4. Dárková karta se vydává pouze elektronicky, a to zasláním e-mailu s unikátním kódem dárkové karty.
 5. Dárkovou kartu lze uhradit elektronickou platbou či bankovním převodem nabízeným v rámci Internetového obchodu Upřímný triko. Při nákupu Dárkové karty v Internetovém obchodě Upřímný triko je vyloučena možnost platby na dobírku, tedy při převzetí Dárkové karty. Platbu za Dárkovou kartu nelze provést pomocí jiné Dárkové karty.
 6. Dárkovou kartu nelze ve smyslu platných právních předpisů považovat za platební prostředek, platební kartu ani jakýkoliv další prostředek podléhající zákonu č. 370/2017 Sb., o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů.
 7. Dárkovou kartu není možné vyměnit či směnit za peněžní prostředky (hotovost). Jmenovitá hodnota Dárkové karty se neúročí.
 8. Dárkovou kartu zakoupenou prostřednictvím Internetového obchodu Upřímný triko je možné vrátit za podmínek provozního řádu Internetového obchodu Upřímný triko a platných právních předpisů, tj. zejména z důvodů odstoupení od smlouvy ve lhůtě třiceti (14) dní ode dne převzetí Dárkové karty.
 9. Duplikáty Dárkové karty není možné vydat.
 10. Vlastnické právo k Dárkové kartě a nebezpečí škody na Dárkové kartě přechází na Uživatele zaplacením její jmenovité hodnoty a převzetím Dárkové karty Uživatelem.

III. Použití Dárkové karty

 1. Dárková karta umožňuje Uživateli opakovaně nakupovat Zboží v Internetovém obchodě Upřímný triko, a to až do vyčerpání její jmenovité hodnoty.
 2. Uživatel může Dárkovou kartu začít využívat ihned nebo v libovolném čase, nejpozději však do dvaceti čtyř (24) měsíců od jejího zakoupení.
 3. Platnost Dárkové karty činí dvacet čtyři (24) měsíců ode dne jejího zakoupení.
 4. Dárkovou kartu zakoupenou v Internetovém obchodě Upřímný triko není nutné aktivovat. Aktivaci již provedl Vydavatel dárkové karty.
 5. Nevyužitá hodnota Dárkové karty zůstává Uživateli k dispozici po dobu platnosti Dárkové karty.
 6. Je-li cena Zboží zakoupeného Uživatelem vyšší, než je jmenovitá hodnota Dárkové karty anebo její zbývající jmenovitá hodnota, Uživatel je povinen doplatit rozdíl v ceně Zboží bankovním převodem nebo online platbou.
 7. Vydavatel je oprávněn odmítnout realizovat platbu za Zboží pomocí Dárkové karty, pokud na ní nejsou disponibilní prostředky, skončila její platnost anebo v případě dočasných technických problémů při realizaci platby Dárkovou kartou.
 8. Dárková karta je přenositelná a lze ji tedy předat jiné osobě, která se v okamžiku jejího předání stává jejím Uživatelem a tento může realizovat platby jejím prostřednictvím.
 9. Uživatel je oprávněn ověřit si aktuální disponibilní jmenovitou hodnotu Dárkové karty, a to kontaktováním Vydavatele dárkové karty.
 10. Po uplynutí platnosti Dárkové karty přestává být Dárková karta aktivní a nelze s ní provádět další nákupy. Zůstane-li po uplynutí platnosti na Dárkové kartě nevyužitá částka, nevyužité prostředky se nevrací a Uživateli nevzniká žádný nárok spojený s těmito prostředky.
 11. Uživatel je povinen používat Dárkovou kartu v souladu s těmito Podmínkami a zajistit její bezpečnost.
 12. Vydavatel nenese odpovědnost za zneužití dárkové karty nebo ztracení či zapomenutí slevového kódu. Uživatel nemá právo vymáhat vystavení nového kódu pro dárkovou kartu za zneužitou Dárkovou kartu.

IV. Vrácení Zboží zakoupené pomocí Dárkové karty

 1. Dojde-li na základě uznané reklamace k vrácení Zboží zakoupeného prostřednictvím Dárkové karty, Uživateli bude vrácena uhrazená kupní cena Zboží v podobě nové Dárkové karty s ekvivalentní jmenovitou hodnotou; nebude-li z objektivních důvodů možné realizovat toto vrácení prostřednictvím nové Dárkové karty (např. z důvodu zrušení Dárkových karet), bude ekvivalent kupní ceny Zboží vrácen Uživateli v hotovosti nebo převodem na Uživatelem uvedený bankovní účet.
 2. Při vracení Zboží zakoupeného v Internetovém obchodě Upřímný triko prostřednictvím Dárkové karty, zejména z důvodu odstoupení od smlouvy ze strany Uživatele v pozici spotřebitele, bude Uživateli vrácena uhrazená kupní cena Zboží v podobě nové Dárkové karty s ekvivalentní jmenovitou hodnotou; nebude-li z objektivních důvodů možné realizovat toto vrácení prostřednictvím nové Dárkové karty (např. z důvodu zrušení Dárkových karet), bude ekvivalent kupní ceny Zboží vrácen Uživateli převodem na Uživatelem uvedený bankovní účet.

V. Ochrana osobních údajů

 1. Vydavatel je správcem osobních údajů Uživatelů a osob určených Uživateli.
 2. Osobní údaje jsou Vydavatelem zpracovávány v souladu s aplikovatelnými zákony a předpisy Evropské unie a výhradně pro účely související s činností Vydavatele v následujícím rozsahu:
  1. vydávání Dárkových karet;
  2. obsluha Transakcí prováděných s využitím Dárkových karet;
  3. komunikace s Uživatelem a vyřizování reklamací;
  4. pro potřeby archivace a evidence prováděných činností.
 3. Osobní údaje se zpracovávají na základě:
  1. plnění smlouvy o prodeji Dárkové karty;
  2. ochrany zájmů Uživatele Dárkové karty (včetně doručení Dárkové karty, obsluha komunikace, vyřizování reklamací); nebo
  3. oprávněného zájmu Vydavatele (např. obrana před případnými nároky nebo v případě osobních údajů třetích stran poskytovaných ze strany Uživatele – uvedení doručovací adresy třetí osoby).
 4. Poskytnutí osobních údajů Vydavateli je dobrovolné, ale neposkytnutí určitých osobních údajů Uživatele může mít za následek ztížení nebo znemožnění nákupu Dárkové karty prostřednictvím Internetového obchodu Upřímný triko, jejího řádného doručení a Aktivace.
 5. Osobní údaje Uživatelů mohou být dále poskytovány dalším společnostem v pozici zpracovatele osobních údajů, které ve prospěch Vydavatele anebo společností dle předcházejícího bodu 5 tohoto článku zajišťují zpracování a realizaci objednávek klientů, řádné dodávky a provoz informačního systému nezbytného k fungování Dárkových karet, zákaznický servis (např. vyřizování reklamací, evidenci nákupů pro potřeby věrnostního programu) a dále subjektům poskytujícím služby Vydavateli a příslušnému prodávajícímu související s realizací objednávek (např. poštovní a kurýrní firmy). Příjemci osobních údajů mohou být rovněž subjekty oprávněné získávat osobní údaje na základě platných právních předpisů, včetně příslušných orgánů činných v trestním řízení a dalších veřejnoprávních orgánů.
 6. Osobní údaje mohou být ve výjimečných případech předávány do třetích států (mimo členské státy Evropské unie), a to zejména v souvislosti s dodávkou Dárkové karty a objednaného Zboží v rámci Internetového obchodu Upřímný triko.
 7. Osobní údaje jsou uchovávány po dobu nezbytnou pro realizaci činností nutných k nákupu Dárkových karet Uživateli a ostatních činností uvedených v těchto Podmínkách. Po uplynutí této doby mohou být osobní údaje zpracovávány na základě plnění právních povinností Vydavatele (např. uchovávání účetních dokladů) anebo na základě oprávněného zájmu Vydavatele (ochrana před nároky, které mohou být vůči Vydavateli anebo příslušnému prodejci vznášeny).
 8. Vydavatel zaručuje Uživatelům, jejichž osobní údaje zpracovává, realizaci jejich práv vyplývajících z právních předpisů, a to zejména právo (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu nepřesných nebo doplnění neúplných osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-li se, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) na přenositelnost údajů, (vi) vznést námitku, po níž dojde k ukončení zpracování osobních údajů, neprokáže-li se, že existují jiné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy nebo právy a svobodami Účastníků (subjekty údajů), zejména důvody související s určením, výkonem nebo obhajobou právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).
 9. Osobní údaje Uživatelů jsou chráněny Vydavatelem před jejich zpřístupněním neoprávněným osobám a také před jinými případy jejich zveřejnění nebo ztráty či neoprávněnou modifikací poskytnutých osobních údajů a informací s použitím příslušných technických a organizačních opatření.
 10. Ve věcech týkajících se zpracování osobních údajů neupravených těmito Podmínkami se uplatní ustanovení Zásad o ochraně osobních údajů internetového obchodu Upřímný triko, které jsou k dispozici na internetové stránce https://uprimnytriko.cz/pages/ochrana-osobnich-udaju.

VI. Reklamace

 1. Uživatel je oprávněn nahlásit reklamaci v případě neoprávněného užití Dárkové karty nebo poškození Dárkové karty, které vzniklo před nákupem Dárkové karty nebo v průběhu schvalování platby Dárkovou kartou Vydavatelem.
 2. Reklamace mohou být podávány prostřednictvím e-mailu, případně písemně na adresu sídla Vydavatele.
 3. Každá nahlášená reklamace musí obsahovat zejména následující údaje:
  1. jméno a příjmení Uživatele,
  2. jeho kontaktní údaje,
  3. popis okolnosti, jež dokládají oprávněnost reklamace, a
  4. konkrétní požadavek Uživatele spojený s předmětnou reklamací.
  Vydavatel doporučuje ke každé nahlášené reklamaci připojit dokumenty, které dokládají oprávněnost reklamace a mohou pomoci k jejímu vyřešení.
 4. Je-li potřeba údaje nebo informace uvedené v nahlášené reklamaci doplnit, Vydavatel je oprávněn obrátit se před projednáním reklamace na Uživatele, aby svoji reklamaci v určeném rozsahu doplnil.
 5. Vydavatel projedná nahlášenou reklamaci do čtrnácti (14) dnů od data, kdy obdržel řádně vyplněný reklamační formulář. Po posouzení reklamace bude Uživatel informován o způsobu řešení reklamace e-mailovou zprávou zaslanou na adresu uvedenou v rámci reklamace anebo uživatelského účtu Uživatele. V případě, že bude reklamace Vydavatelem zamítnuta, Vydavatel tuto skutečnost sdělí Uživateli a svoje rozhodnutí zdůvodní.
 6. V případě vady Dárkové karty, za které odpovídá Vydavatel, má Zákazník v pozici spotřebitele práva z vadného plnění v souladu s aplikovatelnými právními předpisy. Uživatel v pozici spotřebitele má zejména níže uvedená práva, přičemž tento Uživatel je povinen Prodejci sdělit, jaké právo zvolil:
  1. na odstranění vady dodáním nové Dárkové karty; nebo
  2. odstoupit od smlouvy o prodeji Dárkové karty.
 7. Vydavatel není povinen převzít jakékoliv zásilky na dobírku.
 8. Uživatel nemá v případě vady Dárkové karty nárok na vrácení té části jmenovité hodnoty Dárkové karty, která odpovídá hodnotě vyčerpané do doby předložení Dárkové karty Vydavateli.
 9. Za vady Dárkové karty se nepovažuje její odcizení a poškození či zničení způsobené z důvodu nevhodné dispozice s Dárkovou kartou, v rozporu s povinností Uživatele chránit Dárkovou kartu před jejím poškozením.
 10. V případě reklamace týkající se Dárkové karty poškozené tak, že ji není možné používat, je Uživatel povinen reklamovanou Dárkovou kartu doručit zpět Vydavateli k posouzení.
 11. V případě pozitivního vyřízení reklamace vydá Vydavatel Uživateli novou elektronickou Dárkovou kartu, která bude disponovat jmenovitou hodnotou odpovídající výši prostředků shromážděných na reklamované Dárkové kartě v době nahlášení reklamace. Platnost tímto způsobem dodané nové Dárkové karty bude odpovídat minimálně době platnosti reklamované Dárkové karty.  
 12. V případě, že dojde mezi Vydavatelem a Uživatelem v pozici spotřebitele ke vzniku spotřebitelského sporu, může Uživatel v pozici spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Uživatel v pozici spotřebitele může v případě vzniku sporu rovněž využít evropskou platformu ODR (Online Dispute Resolution) dostupnou na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr.

VII. Závěrečná ustanovení

 1. Obsah těchto Podmínek je k dispozici na internetových stránkách www.uprimnytriko.cz/pages/podminky-pouziti-darkovych-karet.
 2. Vydavatel si vyhrazuje právo čas od času provádět aktualizace a změny těchto Podmínek. Vydavatel bude o případných změnách těchto Podmínek informovat Uživatele předem prostřednictvím e-mailové zprávy. Nové či aktualizované Podmínky vstupují v platnost dnem uvedeným v jejich změně, ne však dříve než čtrnáct (14) dnů ode dne jejich oznámení Uživatelům; ke změnám technického a informačního charakteru, nebo ke změnám, které nemají vliv na zhoršení pozice Uživatelů, může dojít i v kratším termínu.
 3. V případě rozporu mezi ustanoveními těchto Podmínek s všeobecně závaznými právními předpisy se místo kolidujících ustanovení Podmínek uplatní tyto všeobecně závazné právní předpisy a zbylá část Podmínek zůstává v platnosti.