Všeobecná pravidla soutěží na sociálních sítích

Pořadatel a organizátor soutěže: Lidmila Maršálková, Kytlická 862/6, 190 00 Praha 9, IČ: 5684447, DIČ CZ9057190912

Termín a místo trvání soutěže: Soutěž probíhá vždy na facebookových stránkách https://www.facebook.com/uprimnytriko a instagramových stránkách http://instagram.com/uprimnytriko, a to v době uvedené Organizátorem vždy při vyhlášení každé soutěže.

Přesná doba trvání soutěže je vždy vymezena v jejím vyhlášení.

Účastníci soutěže: Účastníkem soutěží může být pouze fyzická osoba starší 15 let s doručovací adresou v České republice, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com) nebo Instagram (www.instagram.com), má po celou dobu soutěže aktivní svůj účet na jedné z těchto stránek a splní stanovená pravidla soutěže s následující výjimkou (dále jen „Účastník“):

Soutěže se nemohou zúčastnit osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru Organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu rodinných příslušníků v řadě přímé.

Podmínkou účasti v soutěžích není zakoupení zboží nebo služeb Organizátora.

Průběh a principy soutěží: Soutěže probíhají na facebookové stránce https://www.facebook.com/uprimnytriko nebo instagramové stránce http://instagram.com/uprimnytriko (nebo na obou současně).

Účastníci se zapojí do soutěže o výhru tak, že budou v rámci jednoho soutěžního kola reagovat na soutěžní facebookový nebo instagramový příspěvek podle konkrétního soutěžního zadání zveřejněného na počátku soutěžního kola ve facebookovém či instagramovém postu Organizátora.

Podstatou soutěží je přitom zpravidla zasílání správných odpovědí na soutěžní dotazy, případně originálních odpovědí dle zadání Organizátora.

Ze všech odpovědí, které byly účastníky vloženy jako komentáře v příslušném období, vylosuje Organizátor výherce. Počet výherců bude určen vždy v oznámení příslušné soutěže.

Účastník se může zapojit do soutěže i vícekrát, vyplývá-li to ze zadání soutěže, přičemž identifikátorem Účastníka je jeho osobní facebookový nebo instagramový profil. Vyhrát v soutěži tak může také pouze jednou.

Oznámení a předání výher: Pro oznámení výher jednotlivým výhercům jsou vždy užity kontaktní údaje zpřístupněné Účastníky na jejich facebookovém nebo instagramovém profilu.

Výherci jsou zároveň zveřejněni na facebookové https://www.facebook.com/uprimnytriko či instagramové stránce http://instagram.com/uprimnytriko.

Výhry jsou zasílány poštou na výhercem sdělenou adresu, a to do 30 dnů od skončení soutěže, nebo způsobem uvedeným při vyhlášení každé soutěže či je mu výhra předána jiným způsobem na základě předchozí dohody.

Nereaguje-li výherce na zaslanou zprávu o výhře do sedmi dnů od jejího sdělení Organizátorem, jeho výhra bez náhrady propadá Organizátorovi.

Organizátor neodpovídá za ztrátu, poškození či nedoručení výher.

Výherce nemá nárok na jinou výhru od Organizátora, než uvedenou při vyhlášení každé soutěže, či na jiné protiplnění.

Organizátor neodpovídá za škodu vzniklou užíváním výhry.

Daň z výhry: Účastí v soutěži bere Účastník na vědomí, že pokud hodnota z výhry přesáhne 10 000 Kč, výhra podléhá zdanění dle § 4 odst. 1 písm. f) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění. Tato daň bude zaplacena Organizátorem soutěže.

Pravidla soutěžních příspěvků: Ze soutěží jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného posouzení Organizátora protizákonné, nemravné, neslušné, zachycující protizákonné, riskantní či jakkoliv neodpovědné jednání účastníků či jiných osob. Pořadatel si dále vyhrazuje právo vyloučit Účastníka, jehož chování či profil na jedné z výše uvedených sociálních sítích odporuje pravidlům sociální sítě Facebook nebo Instagram. V případě zjištění tohoto porušení, či v případě podezření bude takový účet nahlášen jako podvodný a případné vydání výhry bude pozastaveno až do vyjádření správce či odpovědného pracovníka společnosti Facebook nebo Instagram.

Organizátor upozorňuje Účastníky, aby při zveřejňování svých příspěvků neporušovali zákony, neriskovali případné právní postihy a chovali se zodpovědně, slušně a zdvořile. Organizátor je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně nepřipustit do soutěže anebo vyřadit ze soutěže účastníky s příspěvkem, který dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv výše uvedeného i jiného důvodu nevhodný, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. To platí i o příspěvcích technicky pro soutěž nepoužitelných.

Autorská a jiná práva: Účastník souhlasí s tím a uděluje bezplatnou licenci Organizátorovi bez časového, teritoriálního a množstevního omezení k tomu, že jím vložený příspěvek včetně jména autora bude zveřejněn na Internetu v souvislosti se soutěží. Účastník též bere na vědomí, že jednou zveřejněný příspěvek se může na internetu šířit mimo vůli pořadatele a za takové šíření již pořadatel neodpovídá. Účastník vždy ručí za to, že je výhradním autorem jím vloženého příspěvku nebo že má od autora a všech osob podílejících se na vytvoření díla souhlas s jeho užitím za podmínek a v rozsahu zde uvedeném a že je zejména oprávněn k udělení tohoto souhlasu pořadateli. V případě další potřeby užití takového díla Organizátorem nad rámec výše uvedený Účastník souhlasí s tím, že v návaznosti na vznesený požadavek Organizátora písemně potvrdí právo užití předmětného autorského díla Organizátorem, pokud s takovým užitím bude souhlasit. Za toto užití Účastníkovi nepřísluší žádná dodatečná finanční či nefinanční odměna nebo protiplnění.

Ochrana osobních údajů: Účastník poskytuje Organizátorovi, vložením komentáře jako odpovědi na soutěžní otázku, výslovný souhlas s tím, aby Organizátor soutěže jako správce zpracoval jím poskytnuté osobní údaje (jméno, příjmení, facebookové nebo instagramové jméno, profilová fotografie, emailová adresa, telefonní číslo a adresa pro doručování, případně další údaje), a to jak pro účely účasti Účastníka v soutěži a předání výhry výhercům soutěže tak i ve své marketingové databázi za účelem nabízení obchodu a služeb. Údaje budou uloženy a zpracovány Organizátorem po dobu nezbytně nutnou vzhledem k účelu zpracování, nejdéle však do doby odvolání souhlasu.

Postupy, závazky a práva subjektu údajů (Účastníků) jsou podrobně uvedeny na webových stránkách https://uprimnytriko.cz/pages/vseobecna-pravidla-soutezi

Další důležité podmínky soutěží: Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených Účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel Účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit Účastníkovi účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyloučit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné.

Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.

Pořadatel tímto není vůči Účastníkům jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Za kvalitu výher ručí jejich dodavatelé, kteří také vyřizují případné reklamace.

Organizátor soutěže neodpovídá za funkčnost aplikací Facebook ani Instagram, doručení zpráv či výher. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností Organizátor.

Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na soutěžních stránkách, kde soutěž probíhá.

Tato soutěž není nikterak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronické sociální síti Facebook či Instagram. Účastník je srozuměn s tím, že poskytuje své informace Organizátorovi soutěže a nikoliv elektronické sociální síti Facebook či Instagram. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány Organizátorovi, nikoliv Facebooku či Instagramu. V ostatním se soutěž a vztahy mezi Účastníky a Organizátorem řídí právním řádem České republiky.