Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě uprimnytriko.cz. Podmínky blíže  upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. 

Kontaktní údaje  

Název e-shopu: https://uprimnytriko.cz/

Provozovatel:

 • Velvet Brand s.r.o.
 • IČ: 09547240
 • DIČ: CZ09547240
 • se sídlem: Sněženková 2560, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • zapsané u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337937          
 • telefon +420723899293    

Informace  

Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou  prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží.  

Informace o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny na ZDE. Prodávající nepožaduje žádné  poplatky v závislosti na způsobu platby, vyjma doběrečného.  

Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky.  

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně  ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.  

Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.  Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží. 

Doručování zboží  

Prodávající odešle zboží kupujícímu kompletní, nejpozději do 4 pracovních dnů od potvrzení  objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Kupující je povinen zboží převzít  a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval.  

Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned 

po převzetí zboží, nejpozději do dvou dnů od převzetí zboží spotřebitelem.  

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu  trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.    

Cena a způsob doručení ZDE

Nedodrží-li prodávající lhůtu pro dodání nebo odeslání zboží, poskytne kupujícímu slevu ve výši 30 %  z ceny příštího nákupu. Ostatní nároky kupujícího tím nejsou dotčeny.  

Nepřevezme-li kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je povinen prodávajícímu  zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10 Kč, maximálně však 300 Kč.  Prodávající je oprávněn poté, co kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou  přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Náklady na uskladnění a náklady  marného dodání zboží z důvodu nedostatku součinnosti na straně kupujícího v nezbytně nutné výši je  prodejce oprávněn vůči kupujícímu započíst na výtěžek prodeje. 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy  

Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to  bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se  kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.  

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.  

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14denní lhůtě. Kupující nemusí  uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení  uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení  zboží.  

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům  na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od  kupujícího přijal. Nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je  povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen  prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na  dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady  vrácení zboží nese kupující.  

Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží  předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.  

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči  kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.  

Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li  dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke  splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od  smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (včetně alkoholických nápojů), jejichž cena  závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží  upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé  zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z  hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových  programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u  smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu 

nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.  Vzor/on-line formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný ZDE

Je-li součástí dodávky dárek k nákupu, uzavírájí prodávající s kupujícím kromě smlouvy kupní také smlouvu darovací. V případě, že spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu, pozbývá závislá darovací smlouva účinnosti, a spotřebitel je povinen dárek k nákupu vrátit. Pakliže dar nebude vrácen spolu se zakoupeným zbožím, bude vrácená částka ponížena o prodejní cenu daru.

Prodávající je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv před dodáním zboží, pokud není objektivně  schopen z důvodů na straně třetích osob dodat kupujícímu zboží ve lhůtě přiměřené okolnostem  a/nebo pokud vyjde najevo, že kupující porušil již dříve uzavřenou smlouvu s prodávajícím.  

Prodávající zároveň kupujícího upozorňuje, že smlouva není uzavřena, pokud jsou zde oprávněné  pochybnosti o skutečné identitě kupujícího nebo v případě zjevných chyb v uváděných informacích o  zboží nebo ceně. 

Práva a povinnosti z vadného plnění  

Jakost při převzetí  

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti,  nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra,  hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům),  jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.  

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého  požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze  vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na  dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.  

Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující  požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.  

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.  

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o  vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.  

Zákonná práva z vad  

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době  použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.  

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená  podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):  

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;  • bezplatné odstranění vady opravou;  
 • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo  
 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.  

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření  smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto  porušení předvídala.  

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu  odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou  slevu z kupní ceny. 

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo  čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující  uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.  

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k  použití. 

Vyřízení reklamace  

Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného  odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní  údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace.  

Formulář ke stažení ZDE

Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného  odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li  kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná.  

Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném  porušení smlouvy.  

Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace  běží od okamžiku uplatnění (oznámení) reklamace. Kupující předá či doručí zboží prodávajícímu nebo  do místa určeného k opravě současně nebo následně po uplatnění reklamace. Zboží by mělo být při  přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní.  

Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci,  případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného  posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez  zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně  nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o  podstatné porušení smlouvy.  

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo  odstoupit od smlouvy.  

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl  kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost  prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části.  

Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení  reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím  SMS.  

U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů. 

Ochrana osobních údajů  

Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající.  Identifikační a kontaktní údaje správce 

 • Velvet Brand s.r.o.
 • IČ: 09547240
 • DIČ: CZ09547240
 • se sídlem: Sněženková 2560, Brandýs nad Labem, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
 • zapsané u  Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 337937          
 • telefon +420723899293    

E-mail: ahoj@uprimnytriko.cz  

Účel zpracování, rozsah osobních údajů a právní základ pro zpracování  

Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování  objednávky, zajištění vyskladnění a doručení zboží) a případného řešení práv z vadného plnění  (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU)  2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v  následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefonní číslo.  

Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) GDPR  plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.  

Kategorie příjemců/příjemci osobních údajů  

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím  zpracovatelům/správcům:  

 1. a) smluvnímu dopravci (Česká pošta, Zásilkovna, GLS), kterého si kupující zvolí v objednávkovém  formuláři, za účelem dodání zboží, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno,  příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;  
 2. b) provozovateli portálu Heureka.cz za účelem generování a zasílání dotazníků spokojenosti s  nákupem v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je internetový obchod zapojen. Právním  základem pro zpracování je v tomto případě v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. f) GDPR oprávněný  zájem správce, který spočívá ve zjišťování spokojenosti kupujícího s nákupem u správce. Zasílání  dotazníků se týká všech kupujících, kteří neodmítli zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 odst. 3  zákona o některých službách informační společnosti (č. 480/2004 Sb.), a je prováděno po každém  nákupu na internetovém obchodu. Provozovatel portálu Heureka.cz je oprávněn předanou e-mailovou  adresu použít výhradně za účelem vygenerování a zaslání dotazníku spokojenosti ve smyslu  Podmínek programu Ověřeno zákazníky dostupných ZDE. Proti zasílání e-mailových dotazníků v  rámci programu Ověřeno zákazníky může kupující kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších  dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě námitky nebude dotazník kupujícímu  dále zasílán;  
 3. c) vydavateli platební karty v případě platby prostřednictvím platební karty, a to za účelem možné  výjimky TRA (Transaction Risk Analysis), která umožňuje jednodušší nákupní proces, a z titulu  oprávněného zájmu prodávajícího na zpracování transakce, přičemž údaje mohou být poskytnuty v  následujícím rozsahu: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační adresa, dodací adresa;  d) provozovateli Mail Step a.s, za účelem zajištění logistiky k dodání zboží, přičemž údaje budou  poskytnuty v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo;  e) provozovateli Fakturoid s. r. o. (fakturoid.cz/ochrana-osobnich-udaju www.fakturoid.cz/bezpecnost-vasich-dat): za účelem vygenerování faktury, přičemž údaje budou  poskytnuty v rozsahu: e-mail, fakturační údaje a bankovní účet.  
 4. f) provozovateli Shopify Inc. za účelem technického provozování e-shopu, přičemž údaje budou  poskytnuty v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, údaje o objednávce a číslo účtu.  g) Restock Alerts za účelem informování zákazníka na naskladnění vyprodaného produktu na základě  souhlasu kupujícího, přičemž údaje budou poskytnuty pouze v rozsahu: e-mail.  h) provozovateli platební brány Stripe, za účelem provedení platby, přičemž údaje budou poskytnuty v  rozsahu: údajů z platební karty. 

Doba uložení 

Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky,  vyskladnění a doručení zboží) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců od převzetí zboží) či po  dobu poskytnuté záruky smluvní.  

Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.), povinnost  uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního  období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být faktura  uchována do konce roku 2027). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a  poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž  vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku  2022, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2025). Faktura obsahuje  následující osobní údaje: jméno, příjmení a adresu.  

Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č.  235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve  kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2022, musí být  faktura uchována do konce roku 2032). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno,  příjmení a adresu.  

Práva kupujícího ve vztahu k osobním údajům  

Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:  

 1. a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje,  které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto  osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;  
 2. b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování  má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení  dle článku 16 GDPR;  
 3. c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu  vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění  smlouvy, pokud není dán jiný zákonný důvod pro jejich další zpracování;  
 4. d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;  e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;  
 5. f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.  

Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději  do 20 dnů od obdržení žádosti.  

V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo se obrátit na Úřad pro  ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.  

Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně  k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům. 

Řešení sporů  

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.  

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) právo na  mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb.  Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší 

informace jsou dostupné na webových stránkách www.coi.cz

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v  případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode  dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.  

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné  na webové stránce ec.europa.eu/consumers/odr/

Kupující se rovněž může obrátit s žádostí o radu ohledně svých spotřebitelských práv na dTest, o.p.s.  přes www.dtest.cz/poradna či na telefonu 299 149 009. 

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující  neodmítne. Mimosoudní urovnání sporů lze provést také prostřednictvím služby VašeStížnosti.cz na  webové stránce www.vasestiznosti.cz

Tento postup není mediací dle zákona o mediaci (č. 202/2012 Sb.) ani rozhodčím řízením podle  zákona o rozhodčím řízením a výkonu rozhodčích nálezů (č. 216/1994 Sb.) a jeho využitím není  dotčeno oprávnění stran obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.  

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a  prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v  jednání pokračovat.  

Prodávající se zavazuje v případě souhlasu kupujícího usilovat o naplnění doporučujícího stanoviska  dTestu.  

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) vykonává  Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). 

Ostatní 

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí spotřebitel, jímž je člověk, který na rozdíl  od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci  samostatného výkonu svého povolání.  

Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí podnikatel, který na rozdíl od  kupujícího při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci  samostatného výkonu svého povolání.  

Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně  spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů.  

Smlouva a otázky související se řídí českým právem.  

Změny obchodních podmínek v jiné než oboustranně odsouhlasené písemné formě jsou vyloučeny.  

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 7. 6. 2022. 

Tyto obchodní podmínky byly vypracované dTest, o.p.s. Prodejce jejich převzetím dobrovolně  vstoupil do systému „zvyšování kvality obchodních podmínek“, jehož cílem je zpřehlednění a  zjednodušení obchodních podmínek, zlepšení vztahu mezi spotřebitelem a podnikatelem a jasná  garance obchodních podmínek pro kupujícího - spotřebitele. Udělená značka dTest obchodní  podmínky má platnost od 07. 06. 2022 do 06. 06. 2023. V případě dotazů k těmto obchodním  podmínkám či při nespokojenosti s jednáním provozovatele nás můžete kontaktovat telefonicky  na poradenské lince dTest: 299 149 009, elektronicky vložením dotazu na  www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna nebo písemně na adrese: dTest, o.p.s., Černomořská  419/10, 101 00 Praha 10.